Kozaklı Malmüdürlüğü; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı K.H.K. hükümleri çerçevesinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığının taşra kuruluşu sıfatıyla gelirlerin toplanması, hak sahiplerine ödenmesi, Devlet mallarının yönetimim ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallar konusundaki yönetim esaslarını belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak kendisine verilen diğer görevleri yürütmektedir. 
        Malmüdürü, İlçe Maliye teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar ve sayman sıfatından dolayı Sayıştay’a hesap verirler. Vezne ve Muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derece sorumludurlar.
Kozaklı Malmüdürlüğü
Tel:03844714284
Fax:03844714242