Nevşehir ili Kozaklı İlçesine bağlı Boğaziçi Köyü Köy içi Dik kanal yapımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

 

1-İdarenin

 

a) adresi

:Altunsu Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı Kat:2 Kozaklı/NEVŞEHİR

b) telefon ve faks numarası

: (0.384)-4714153 Faks:0384 4714153

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) niteliği, türü ve miktarı

: Nevşehir ili Kozaklı İlçesine bağlı Boğaziçi Köyü Köy içi Dik kanal yapımı İşi.

 

b) Yapılacağı yerler

:Boğaziçi Köyü

c) İşe başlama ve bitirme tarihi

:Sözleşme imzalanıp, İşyeri teslim tarihinden sonra 30 takvim günüdür.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

:Kozaklı Kaymakamlığı Makam odası, Hükümet Konağı Kat:1. Kozaklı/NEVŞEHİR

b) tarihi ve saati

:19.06.2017 Saat : 15:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek halinde,kişi olması noter tasdikli imza beyannamesi,,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, Tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru bir yıl kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge;

4.1.7. İhale Dokümanını satın aldığına dair belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemi tamamlanan ve teklif edilen bedelin %10 oranında az olmamak üzere, ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Sosyal Güvenlik ve maliye borcu yoktur belgesi.

4.4. Bu İhalede Benzer İş olarak kabul edilecek işler;

4.4.1. Daha önceden benzer iş yapılarak iş bitirme belgesi alınmış olması.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350,00 TL (Türk Lirası) karşılığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

8. Teklifler, 19/06/2017 saat 15:00 e kadar Kozaklı Köylere Hizmet Götürme Başkanlığı adresine elden teslim edebilir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12.Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

13. Birlik ihale yönetmeliği gereğince Açık ihale usulü ile yapılacaktır.

14 Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı ihale kanunlarına tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet götürme İhale yönetmelik hükümlerine tabi olup, idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 08.06.2017